Product Menu

Chicken Feet Duck Heads Duck Necks

Chinese Chicken Feet             Spicy Duck Heads                       Spicy Duck Necks

Pork Feet Pork Hocks Pork Tongues

Chinese Pork Feet                        Chinese Pork Hock               Chinese Pork Tongues

Whole Chicken

          Chinese Braised Chicken

Spicy Chicken Feet

          Spicy Chicken Feet

Advertisements